NADZORY BUDOWLANE, OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW,
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
INWESTORSTWO ZASTĘPCZE I KONSULTACJE TECHNICZNE.


Szanowni Państwo,

Szanując Państwa cenny czas oraz chcąc Państwu oszczędzić późniejszych stresów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego (remontowego) oraz co najważniejsze, utrzymać w ryzach koszty całej inwestycji oferujemy pełnienie funkcji inwestora zastępczego, czyli „zastępstwo” reprezentujące inwestora w następujący zakresie:

- współpracy z architektami w fazie projektowej inwestycji (remontu),
- uzyskanie stosownych decyzji o pozwoleniu na budowę,
- w miarę potrzeby pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
- wybór ekip wykonawczych, negocjacje cenowe do końcowej akceptacji inwestora,
- opracowanie umów wykonawczych, sporządzenie ewentualnego harmonogramu realizacji inwestycji (remontu),
- nadzorowanie procesów technologicznych i jakości wykonania poszczególnych etapów prac, monitorowanie realizacji harmonogramu prac,
- bieżące konsultacje z inwestorem i projektantami branżowymi (ewentualne prace zamienne lub dodatkowe, problemy wykonawcze itp.),
- rozliczenie rzeczowe i finansowe poszczególnych etapów prac i całej inwestycji,
- czynności odbioru końcowego, kontrola zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (zestawienie dokumentacji powykonawczej, wypełnienie druków zgłoszeniowych, ewentualne reprezentowanie inwestora w trakcie kontroli PINB),
- ewentualna pomoc w wyegzekwowaniu prac naprawczych od wykonawcy w okresie gwarancyjnym.

Wszystkie wyżej wymienione czynności są przykładowym schematem działania inwestora zastępczego. Na nas spoczywa pełna odpowiedzialność za współpracę z architektami, wykonawcami, podwykonawcami i załatwianie wszelkich spraw administracyjnych - urzędowych związanych z Państwa remontem lub inwestycją. Dla Państwa komfortu sporządzamy cykliczne raporty z postępu prac i opiniujemy kolejne transze płatności dla wykonawców. Tym samym pełniąc funkcję inwestora zastępczego cały trud prowadzenia budowy (inwestycji) spoczywa na naszych barkach, a Państwu pozostawiamy... radość i satysfakcję z efektu końcowego naszej współpracy.
Na Państwa życzenie zakres czynności może zostać dowolnie zmodyfikowany i dostosowany do indywidulanych potrzeb.

W przypadku, gdy poszukujecie Państwo wyłącznie samego wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności w zakresie robót adaptacyjnych i remontowych w których się specjalizujemy, możemy podjąć się realizacji całej inwestycji lub remontu jako generalny wykonawca (plus ewentualnie koordynujemy działania specjalistycznych firm podwykonawczych) przedstawiając Państwu do odbioru produkt finalny w postaci zrealizowanej inwestycji lub remontu.

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty zrealizowane jako generalny wykonawca:

Najlepszą rekomendacją naszej rzetelności i terminowości wykonanych prac jest fakt chęci dalszej współpracy ze strony dotychczasowych inwestorów w nowych projektach planowanych do realizacji w najbliższym czasie i latach.

Niezależnie od wymaganego przepisami ubezpieczenia MOIIB firma BUILDING SERVICE posiada własną polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę ewentualnych roszczeń w wysokości do 500.000zł!

(Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektów w zakładkach strony głównej - "galeria" i "referencje")