NADZORY BUDOWLANE, OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW,
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
INWESTORSTWO ZASTĘPCZE I KONSULTACJE TECHNICZNE.


Szanowni Państwo,

W myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane - art.62 i art.64 oraz przepisów odrębnych oraz stosownych rozporządzeń każdy właściciel lub zarządca obiektu lub budynku (wyłączając budownictwo jednorodzinne) jest zobowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego a tym samym dokonywać obowiązkowych przeglądów technicznych, potwierdzających stan techniczny obiektu, zakres koniecznych napraw lub remontów oraz wykonanych remontów, przebudów lub modernizacji.

BUILDING SERVICE w oparciu o posiadane wieloletnie doświadczenie w budowach, remontach i bieżącej eksploatacji obiektów budowlanych oferuje Państwu wykonanie okresowych przeglądów technicznych, zarówno rocznych jak i pięcioletnich. Przeglądy wykonywane są w oparciu o instrukcję i profesjonalny program komputerowy PRZEGLĄD firmy LOKUS, której byliśmy jednym z pierwszych klientów w Polsce, a ponadto wprowadzamy także nasze profesjonalne wzory protokołów przeglądu - opracowane na podstawie własnych doświadczeń zawodowych!

Gwarantujemy Państwu w miarę możliwości krótkie terminy realizacji, fachowe przeglądy w specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- sanitarnej (wod –kan, c.o., c.w.u.),
- elektrycznej (sieci wewnętrzne)
- oraz współpracujemy z uprawnionymi osobami w zakresie przeglądów kominiarskich (przewody spalinowe, wentylacyjne).

Z wykonanych przeglądów zostają sporządzone stosowne protokoły wraz z ewentualnymi zaleceniami oraz dołączamy dokumentację fotograficzną!

Dotychczas wykonano usługi przeglądów technicznych między innymi dla:
- PPL LOT – dział nieruchomości mieszkalnych,
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- SELGROS Sp. z o.o.
- Ministerstwo Infrastruktury
- Wspólnoty Mieszkaniowe na terenie m.st. Warszawy i najbliższych okolicach (dotychczas przeprowadziliśmy około 250 kontroli obiektów budowlanych).

Oferujemy Państwu stałą współpracę w zakresie kontroli stanu technicznego obiektu, sporządzaniu zakresów rzeczowych niezbędnych napraw i remontów, opracowanie wycen robót budowlanych (także kosztorysy inwestorskie i "ślepe"), dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych.