NADZORY BUDOWLANE, OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW,
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
INWESTORSTWO ZASTĘPCZE I KONSULTACJE TECHNICZNE.


Szanowni Państwo,

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z wyceną robót budowlanych i weryfikacją rozliczeń powykonawczych, a w szczególności:
- sporządzanie zakresów rzeczowych koniecznych napraw lub remontów w oparciu o protokoły typowania robót,
- opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych oraz uproszczonych wycen dla celów uzyskania kredytów bankowych – dla robót remontowych i inwestycyjnych,
- weryfikację zasadności rozliczeń powykonawczych, zarówno w formie kosztorysowej, jak i cen jednostkowych bądź wycen indywidualnych,
- sporządzanie kalkulacji indywidualnej dla prac i robót nietypowych i nie mających podstaw wyceny w KNR i KNNR,
- weryfikacja zakresu rzeczowego wykonanych robót z wyceną powykonawczą.

Wszystkie wyżej wymienione czynności są wykonywane profesjonalnie na podstawie długoletniego doświadczenia zawodowego przy kosztorysowaniu robót budowlanych, doskonałej znajomości technologii robót oraz w oparciu o analizę rynku materiałowego i wykonawczego.

Dokumentację kosztorysową – szczegółową sporządzamy za pomocą programu komputerowego NORMA firmy ATHENASOFT, na który posiadamy wykupioną licencję.